Wewnątrzszkolny

system oceniania

W CHOJNICKIEJ SZKOLE REALNEJ

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE

dla Dorosłych

 

Wewnątrzszkolny System

Oceniania słuchaczy

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy CHSR

 

 

 

 

 

 

 

podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83 poz. 562 z 2007 r.) z późniejszymi zmianami).

 

CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO:

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu.

2. Informuje słuchacza o poziomie jego osiągnięć i postępach.

3. Pomaga słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

4. Motywuje słuchacza do dalszej pracy.

5. Umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

I. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA obejmuje:

II. . Hierarchię wartości.

III. Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy.

IV. Klasyfikację semestralną.

V. Egzaminy.

 

HIERARCHIA WARTOŚCI:

 

● umiejętność interpretacji,

● znajomość faktów i pojęć,

● stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach,

● stosowanie wiedzy w nowych sytuacjach,

● tempo przyswajania wiedzy,

● wytrwałość,

● umiejętność pracy w grupie,

● stosowanie języka przedmiotu,

● postawa,

● niezależność.

 

 

FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH SŁUCHACZY:

ú Nauczyciele danego przedmiotu w ramach prac komisji przedmiotowych ustalają jednolite wymagania edukacyjne dla grup realizujących określony program nauczania.

ú Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o:

ú - wymaganiach edukacyjnych w danym semestrze wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

ú - sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy,

ú - warunkach i trybie uzyskania semestralnej oceny klasyfikacyjnej.

ú Oceny są jawne dla słuchaczy.

ú Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ocenę.

ú Na wniosek słuchacza sprawdzane i oceniane pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest mu udostępniona.

ú Sprawdzone i ocenione prace kontrolne słuchacze otrzymują do wglądu na zajęciach. Poprawione prace pozostają u nauczyciela prowadzącego zajęcia bądź w kancelarii szkoły przez okres miesiąca.

ú W przypadku, gdy słuchacz nie spełnia wymagań edukacyjnych nauczyciel podejmuje decyzję o ich indywidualizowaniu poprzez dostosowanie się do tempa pracy słuchacza oraz proponuje konsultacje lub pomoc koleżeńską.

 

 

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA

 

ú Szkoła pracuje w dwóch semestrach w ciągu roku szkolnego (słuchacz jest promowany po każdym semestrze).

ú Oceny bieżące, kwalifikacyjne śródsemestralne i oceny końcowe ustala się według następującej skali:

 

 

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

celujący

6

cel.

bardzo dobry

5

bdb.

dobry

4

db.

dostateczny

3

dst.

dopuszczający

2

dop.

niedostateczny

1

ndst.

 

ú Dopuszcza się wystawienie ocen bieżących i klasyfikacyjnych śródsemestralnych ze znakiem „+” lub „-„.

ú Zapis ocen w dokumentacji szkolnej :

ú -oceny bieżące można wpisywać cyframi lub skrótem literowym,

ú -oceny śródroczne skrótem literowym,

ú -oceny semestralne w pełnym brzmieniu lub skrótem.

Klasyfikowanie słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym w CHSR (szkole dla dorosłych):

ú - Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

ú - Do egzaminu dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i uzyskał min. 50% obecności oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest zobowiązany do wykonania, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, drugiej pracy kontrolnej.

ú - Nauczyciel egzaminator wpisuje oceny z egzaminu semestralnego lub poprawkowego do indeksu słuchacza, jak również wpisuje do dziennika, gdzie są podane oceny z części pisemnej i ustnej oraz ocena ostateczna.

ú - Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej lub wieczorowej  może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu.

ú -  Egzaminy semestralne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego składają się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych przedmiotów edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.

ú Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady o niej opiekun grupy informuje słuchaczy o ich dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej lub przyczynie niedopuszczenia do egzaminów. Do uczniów wysyłane są pisemne informacje o braku dopuszczenia do sesji i przyczynie.

 

EGZAMINY

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych:

 

1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchaczy na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

3. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w systemie zaocznym są egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej lub wieczorowej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał w min. 50% na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej jest zobowiązany wykonać drugą pracę kontrolną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej lub wieczorowej , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później, niż do końca lutego; po zakończeniu semestru wiosennego nie później, niż do 15 września.

7. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej lub wieczorowej egzamin z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

8. Oceny z części pisemnej i ustnej egzaminów ustala się wg skali.

9. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej lub wieczorowej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne.

10. Zwolnienie jest jednoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

11. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. O terminie egzaminu jest powiadamiany pisemnie.

12. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

13. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego, po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.

14. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.

15. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej. Zwalnia się go jednocześnie z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

16. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

17. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.

18. W przypadku słuchacza posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

19. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie otrzymał pozytywnych ocen z przewidzianych prac kontrolnych lub był nieobecny na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu  przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

20. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

21. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem. Słuchacza powiadamia się pisemnie.

22. W skład komisji- w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- wchodzą:

* dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

* nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

* dwóch nauczycieli z danej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

23. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych wypadkach.

24. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

25. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający, w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- skład komisji,

- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza,

-zadania (pytania) sprawdzające,

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

26. Protokół stanowi załącznik do arkuszu ocen ucznia.

27. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.

28. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

29. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

30. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak, niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczne kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

31. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i powtarza semestr.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ú W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie mają zastosowanie przepisy z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83 poz. 562 z 2007 r.

ú Zasady ujęte w niniejszym akcie wchodzą w życie z dniem 01 września 2014 roku.