Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chojnicach  –   zwane dalej szkołą kształci słuchaczy zgodnie z zasadami zawartymi w „Ustawie o Systemie Oświaty” z dnia     7 września 1991r. (tekst jednolity  Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572).

§ 2

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Edukacyjne w Bydgoszczy.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest  Pomorski Kurator Oświaty.

§ 3

 1. Szkoła nosi nazwę  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy CHSR w Chojnicach.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników przy ul. Angowickiej 45 w Chojnicach .
 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej w pełni przestrzegającą postanowień dotyczących danego typu szkoły zapisanych w ustawie o systemie oświaty.

§ 4

 1. Szkoła  kształci absolwentów gimnazjum .
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i odbywa się w systemie zaocznym.
 3. Za naukę szkoła pobiera czesne od słuchacza.
 4. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego otrzymują indeksy wg wzoru ustalonego przez dyrektora CHSR.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§ 5

Do zadań szkoły należy:

 1. Umożliwienie słuchaczom pełnego rozwoju umysłowego, moralno - emocjonalnego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej respektując zasady nauk pedagogicznych , obowiązujące przepisy prawne, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka .
 2. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania ukończenia szkoły i zatrudnienia;
 3. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie form i metod edukacyjnych podczas organizowania zajęć w celu  lepszego przyswojenia wiadomości i umiejętności oraz wszechstronnego rozwoju;
 4. Umożliwienie słuchaczowi w uzasadnionym przypadku indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 5. Zapewnienie słuchaczom pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 6. Dostosowanie treści, metod i organizacji pracy do potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych słuchaczy niepełnosprawnych;
 7. Zapewnienie pomocy doraźnej słuchaczom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna;
 8. Aktualizacja treści programowych oraz umożliwienie realizacji programów  własnych;
 9. Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród słuchaczy i nauczycieli oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

 

Rozdział 3
Organy szkoły i ich zadania

§ 6

Organami szkoły są :

 1. 1. Dyrektor Szkoły,
 2. 2. Rada Pedagogiczna,
 3. 3. Samorząd Słuchaczy

§ 7

Dyrektor Szkoły

 1. 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ założycielski.
 2. 2. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. 3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a)      organizowanie stanowisk zarządzania w szkole, w tym powierzanie funkcji kierowniczych,

b)     organizowanie i kierowanie działalnością dydaktyczno - wychowawczą, opiekuńczą,

c)     organizowanie i kierowanie administracją, finansową i gospodarczą obsługą szkoły, sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

d)     opracowywanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły w tym: planu dydaktyczno - wychowawczego, rocznego planu pracy, regulaminów, organizacji szkoły, tygodniowego rozkładu lekcji i zajęć.

e)     ustalenie zakresu obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wysokości ich indywidualnego wynagrodzenia, nagradzania i premiowania,

f)      współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Słuchaczy i zapewnienie im realnego wpływu na działalność szkoły w zakresie przysługujących tym organom uprawnień.

g)     realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej .

 1. 4. Dyrektor szkoły odpowiada za :

a) poziom nauczania w szkole,

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami obowiązującego prawa oświatowego i niniejszego statutu,

c) bezpieczeństwo, stan sanitarny i ochronę przeciwpożarową obiektu szkolnego,

d) celowe i racjonalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły,

e) zgodnie z odrębnymi przepisami prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji pracowniczej oraz zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

f) skreślenie w drodze decyzji słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy oraz po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

 

 

§ 8

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego, zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.
 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej organizuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo organu prowadzącego.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków Rady.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 8. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste Słuchaczy, ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i  promocji  słuchaczy.
 • Określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania.
 • Zatwierdzanie planów pracy szkoły.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach o skreśleniu z listy słuchaczy szkoły.
 • Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i statutu Szkoły zgodnie z art.41. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 • organizację pracy szkoły,
 • tygodniowy rozkład zajęć w szkole,
 • regulaminy szkoły,
 • perspektywiczny program rozwoju szkoły,
 • projekt decyzji o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy szkoły, o ile z takim wnioskiem sama nie wystąpiła,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 

§ 9

Samorząd Słuchaczy

 1. 1. W szkole może działać samorząd słuchaczy, zwany dalej„samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności realizacji podstawowych praw słuchaczy takich jak:

a)     prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c)    prawo do organizowania działalności kulturalnej i oświatowej zgodnie z własnymi możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

 

 

§ 10

 1. 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych statutem szkoły.
 2. 2. Organom szkoły zapewnia się możliwości rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z zakresu kompetencji określonych statutem. W przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu wewnątrz szkoły stronom przysługuje odwołanie się do organu prowadzącego szkołę.
 3. 3. Informacje o planowanych działaniach i decyzjach przekazywane są na bieżąco poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych z potwierdzeniem otrzymania informacji, wydanie komunikatów i ogłoszeń zamieszczonych w widocznym miejscu (tablica ogłoszeń) oraz poprzez zebrania i posiedzenia, o których mowa              w statucie.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy

§ 11

 1. Klasyfikowanie i promowanie przeprowadza się po każdym semestrze.
 2. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne i końcowe.
 3. Egzaminy semestralne i końcowe przeprowadza się z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania danego semestru.
 4. Egzaminy semestralne ( pisemne i ustne) przeprowadzają nauczyciele prowadzący w danym oddziale określone zajęcia edukacyjne. W uzasadnionym przypadku dyrektor szkoły może wyznaczyć na egzaminatora innego nauczyciela danego przedmiotu.
 5. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie.
 6. Pisemne prace egzaminacyjne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru opatrzonych  pieczęcią szkoły. Na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne (po 45 minut)
 7. Terminy egzaminów semestralnych i poprawkowych określa harmonogram opracowany przez Dyrektora Szkoły tak, by słuchacz   w ciągu jednego dnia mógł zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z dwóch zajęć edukacyjnych.
 8. Egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązania zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania.
 9. Zamiana wylosowanej kartki jest niedozwolona. Słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

10. Liczba kartek egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających.

11. Treść pytań powinna obejmować materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze. Pytania na egzaminie końcowym powinny obejmować podstawowe zagadnienia programowe z zakresu całego programu nauczania tego przedmiotu.

12. Przebieg egzaminów semestralnych oraz ich dokumentowanie określają odpowiednie rozporządzenia MEN.

 

 

 

§ 12

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • 2.1.poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • 2.2.pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
 • 2.3.motywowanie słuchacza do dalszej pracy,
 • 2.4.dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach słuchacza,
 • 2.5.umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • 3.1.formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy,
 • 3.2.bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie oraz promowanie,
 • 3.3.przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

§ 13


Szczegółowe zasady oceniania.

 1. Dyrektor szkoły  informuje słuchaczy na początku każdego semestru o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych w danym semestrze informują słuchaczy o wymaganiach wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
 • 2.1.wymagania edukacyjne opisuje nauczyciel w rozkładzie materiału nauczania danego przedmiotu,
 • 2.2.informacja dotycząca wymagań edukacyjnych podana jest słuchaczom w formie ustnej.
 1. Oceny bieżące i semestralne są jawne dla słuchacza. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach słuchaczy osobom nieuprawnionym.
 2. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę bieżącą i semestralną powinien ją uzasadnić.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria ocen:
 • Stopień: celujący:
  słuchacz spełnił wymagania przewidziane na ocenę bardzo dobry a ponadto zdobył wiedzę naukową i umiejętności - znacznie wykraczające poza program nauczania, twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, proponuje własne rozwiązania, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą,
 • Stopień: bardzo dobry:
  słuchacz opanował pełny zakres umiejętności określonych programem nauczania. Biegle posługuje się wiedzą i potrafi ją zastosować do rozwiązywania problemów (bez ingerencji nauczyciela). Jego wypowiedzi cechuje samodzielne argumentowanie, wnioskowanie i ocenianie, swobodny styl wypowiedzi, bogate słownictwo przedmiotowe,
 • Stopień: dobry:
  słuchacz opanował materiał programowy w stopniu pozwalającym na rozumienie relacji między elementami wiedzy. Stosowanie umiejętności w sytuacjach problemowych wymaga jednak inspiracji nauczyciela. Posługuje się poprawnym językiem.
 • Stopień: dostateczny:
  Zakres materiału opanowanego ograniczony do treści podstawowych (elementarny poziom zrozumienia wiadomości, pozwalający na operowanie umiejętnościami w zakresie uznanym za niezbędny na danym etapie nauczania). Rozwiązuje zadania typowe o średnim stopniu trudności (często z pomocą nauczyciela), odtwórcze myślenie. W wypowiedziach błędy merytoryczne.
 • Stopień: dopuszczający:
  słuchacz w minimalnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach podstawowych, braki nie przekreślają możliwości uzyskania wiedzy w ciągu dalszej nauki. Trudności w zastosowaniu wiedzy nawet w sytuacjach typowych, dominuje bierne odtwarzanie. W wypowiedziach liczne błędy merytoryczne, ubogie słownictwo.
 • Stopień: niedostateczny:
  słuchacz nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w wymaganiach programowych koniecznych. Rażące braki w wiadomościach uniemożliwiają rozwiązanie zadań o niewielkim stopniu trudności (nawet przy pomocy nauczyciela). Udziela odpowiedzi nie na temat lub brak jest odpowiedzi. Nie spełnia wymagań na stopień dopuszczający a braki stanowią zagrożenie dla pełnienia przyszłej roli zawodowej.
 1. Oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się wg następującej skali:

* stopień:

celujący

- skrót cel

* stopień:

bardzo dobry

- skrót bdb

* stopień:

dobry

- skrót db

* stopień:

dostateczny

- skrót dst

* stopień:

dopuszczający

- skrót dop

* stopień:

niedostateczny

- skrót ndst

 1. W bieżącym ocenianiu przedmiotowym dopuszcza się:
 • skróty stopni szkolnych, wymienionych w pkt 6 i znaki "+" oraz " - "
 • skalę cyfrową: 6, 5, 5-, +4, 4, 4-, +3, 3, 3-, 2, 1

§ 14

 1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzonym w formie zaocznej lub wieczorowej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który  uczęszczał na obowiązkowe konsultacje min. W 50% oraz uzyskał z prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.
 3. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15 września.
 6. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przy CHSR prowadzonym w formie wieczorowej i zaocznej są oceny, jakie uzyska słuchacz w czasie trwania semestru z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 7. Do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego może być dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 9. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15 września.

 

 

 

 

§ 15

 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej lub wieczorowej jest zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

§ 16

 1. 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych.
 2. 2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzane po każdym semestrze.
 3. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 4. 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.
 5. 5. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.

§ 17

 1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne,  z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
 2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egzaminie eksternistycznym.
 4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego.

 

 

 

 

 

§ 18

Promowanie Słuchaczy.

 1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich zajęć edukacyjnych.
 2. Słuchacz nie jest promowany na semestr wyższy, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej:
 • otrzymał stopnie niedostateczne z zajęć edukacyjnych i nie przystąpił do egzaminów poprawkowych,
 • nie zdał egzaminu poprawkowego,
 • nie zdał egzaminów klasyfikacyjnych lub do nich nie przystąpił.
 1. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, słuchacz szkoły, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie lub nie uzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.
 2. Oceny końcowe oraz oceny w dokumentach wydawanych przez szkołę należy wpisywać w pełnym brzmieniu.

§ 19

Postanowienia końcowe.

 1. Słuchacz ma prawo odwołać się od klasyfikacyjnej oceny semestralnej tylko wtedy, gdy jego zdaniem nauczyciel wystawił mu ocenę niezgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 2. Odwołanie (na piśmie) słuchacz powinien złożyć do dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor wyznacza egzamin sprawdzający na co najmniej dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. O terminie wyznaczonego egzaminu dyrektor powiadamia słuchacza na piśmie.
 4. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:                                                                                                                         a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący,                                                                                  b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator,                                                          c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.
 5. Ocena uzyskana z egzaminu sprawdzającego, jeśli jest wyższa od ustalonej przez nauczyciela, staje się oceną klasyfikacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5


Organizacja szkoły


§ 20

 1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową ośmioklasową.
 2. Przyjęcia słuchaczy do szkoły dokonuje się w formie rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej ośmioklasowej.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział , który może liczyć do 45 słuchaczy.
 4. Nauka w szkole trwa 6 semestrów  i odbywa się w systemie zaocznym lub wieczorowym.
 5. Szkoła realizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 21

 1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i składa się z dwóch semestrów.       W okresie tym przewidziane są cztery przerwy w zajęciach:
 • przerwa świąteczna zimowa,
 • ferie zimowe,
 • przerwa świąteczna wiosenna,
 • ferie letnie.
 1. Nauka i zajęcia obowiązkowe trwają przez 38 tygodni w roku. W klasie programowo najwyższej- 30 tygodni.
 2. 3. Szczegółową organizację pracy szkoły określa jej regulamin, opracowany przez dyrektora, a zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 22

 

Nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor Szkoły zgodnie z art.39 ust.3 ustawy                                        o systemie oświaty.

§ 23

 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i  kierunkiem zgodnym z nauczanym przedmiotem.

§ 24

 1. Ogólne obowiązki i prawa nauczyciela określa ustawa Karta Nauczyciela.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 • realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych klasach według najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,
 • uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć w celu lepszego przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności przez słuchaczy oraz wyzwalanie twórczych postaw,
 • kierowanie się bezstronnością oraz obiektywne i systematyczne ocenianie pracy, wiedzy i aktywności słuchacza,
 • przestrzeganie terminów wystawiania ocen semestralnych , klasyfikacyjnych i końcowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas lekcji i zajęć organizowanych przez szkołę,
 • prawidłowe i na bieżąco prowadzenie dokumentacji pedagogicznej ( wpisywanie tematów , obecności i ocen do dzienników lekcyjnych, indeksów i arkuszy ocen),
 • przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów,
 • podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.

 

 

§ 25

Nauczyciel ma prawo do:

 1. formułowania własnych programów nauczania i wychowania zgodnie z przepisami prawnymi Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wdrażanie ich po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną,
 2. decydowania o doborze podręczników, środków dydaktycznych i metod nauczania w trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych.

§ 26


Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

 1. poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu słuchaczy,
 2. bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia przez niego obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

 

§ 27

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor szkoły ustala tym pracownikom zadania i obowiązki.

Rozdział 7


Prawa i obowiązki Słuchacza


§ 28

 1. Słuchacz (z wyłączeniem Słuchaczy niepełnoletnich, realizujących obowiązek szkolny) może być skreślony z listy w drodze decyzji dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku poważnego naruszenia statutu  szkoły, a w szczególności jeśli:
 • opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 40 godzin lekcyjnych  w semestrze,
 • dopuścił się przewinienia powodującego bezpośrednie zagrożenie zdrowia słuchaczy, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
 • nie zaliczył semestru i nie zdał egzaminów.

§29

Słuchacz ma prawo do:

 1. poszanowania godności osobistej przez każdego członka społeczności szkolnej,
 2. zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań oraz korzystania w tym celu, w ramach zajęć programowych z pomieszczeń szkoły, jej urządzeń , laboratoriów, zbiorów bibliotecznych jak również pomocy nauczycieli i pracowników administracji szkoły,
 3. jawnej i rzetelnej oceny swej pracy,
 4. otrzymywania wyróżnień,
 5. korzystania z uprawnień socjalnych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty (ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i samochodowego , opieki lekarskiej w ramach publicznych zakładów służby zdrowia , zwolnienia z obowiązku odbywania służby wojskowej itp.),
 6. rozwijania zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych.

 

§ 30

 1. Do obowiązków Słuchacza należy pełne wykorzystanie stworzonych przez szkołę możliwości pobierania nauki oraz postępowanie zgodne z treścią statutu i regulaminu szkoły dla dorosłych.
 2. Słuchacz zobowiązany jest w szczególności do:
 • uczestnictwa we wszystkich obowiązkowych zajęciach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez szkołę,
 • zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych w sposób systematyczny,
 • przestrzegania przepisów obowiązkowych w szkole oraz troski o mienie szkolne,
 • kupowanie za własne pieniądze zlecanych przez szkołę podręczników , skryptów, dyskietek itp.,
 • dbania o godność Słuchacza i dobre imię szkoły.

 

 

Rozdział 8


Źródła finansowania działalności szkoły


§ 31

 1. Środki finansowe uzyskuje się z:
 • dotacji budżetu państwa ,
 • czesnego pobieranego od słuchaczy.
 1. Nauka w szkole jest płatna.
 2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową wg zasad wynikających ze stosownych przepisów, a w tym określonych przez organ prowadzący.

Rozdział 9


Postanowienia końcowe


§ 32

 1. Zmiany w niniejszym statucie, jak też decyzja o likwidacji szkoły należy do kompetencji organu prowadzącego.
 2. O decyzji likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zawiadomienia, Słuchaczy, Kuratorium Oświaty co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

§ 33

 1. Szkoła używa pieczęci i stempla według ustalonego wzoru.
 2. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki materiałowej i finansowej określają odrębne przepisy.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
 5. Statut uchwalono jednogłośnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 20.04.2009.